سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
ارزیاب علمی سومین جشنواره علامه حلی استان تهران 
2012/09/22 
2013/03/10 
ارزیابی آثار علمی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
عضو شورای علمی چهارمین جشنواره علامه حلی استان تهران 
2013/11/22 
2014/05/20 
سیاست​گذاری و نظارت علمی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
ارزیاب علمی چهارمین جشنواره علامه حلی استان تهران 
2014/11/22 
2015/03/11 
ارزیابی آثار علمی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
ارزیاب علمی منشورات حوزه علمیه استان تهران 
2012/09/22 
ادامه دارد 
ارزیابی آثار علمی 
تدریس 
مدارس علمیه استان تهران 
مدرس 
 
 
روش تحقیق