سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
ارزیاب علمی سومین جشنواره علامه حلی استان تهران 
1391/07/01 
1391/12/20 
ارزیابی آثار علمی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
عضو شورای علمی چهارمین جشنواره علامه حلی استان تهران 
1392/09/01 
1393/02/30 
سیاست​گذاری و نظارت علمی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
ارزیاب علمی چهارمین جشنواره علامه حلی استان تهران 
1393/09/01 
1393/12/20 
ارزیابی آثار علمی 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران 
ارزیاب علمی منشورات حوزه علمیه استان تهران 
1391/07/01 
ادامه دارد 
ارزیابی آثار علمی 
تدریس 
مدارس علمیه استان تهران 
مدرس 
 
 
روش تحقیق