سپهر معرفت در دیدگاه مبتنی بر ادیان آسمانی و معرفت​ شناسی معاصر
80 بازدید
محل نشر: نشریه علمی-تخصصی «محفل»
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریات معرفت شناختی، مبتنی بر رویکردی است که بر اساس نوعی دیدگاه خاص، در باب حدود و ظرفیت های ادراکی انسان، ارائه شده است. ارائه هیچ نظریه علمی استواری، پیش از آن که موضع معرفت شناختی آن، مشخص و منسجم نشده باشد، امکان پذیر و اساساً مورد قبول نیست. دیدگاه های معرفت شناختی، عمیقاً از دیدگاه های انسان شناسی متأثراند. از سویی با نگاهی عام به رویکردهای مختلف انسان شناسی، می یابیم که آن ها تا چه اندازه با یکدیگر تفاوت هایی بنیادین دارند و این تفاوت ها منشأ چه اختلاف هایی در تولید نظریات گوناگون در معرفت شناسی شده است. در نگاهی، می توان از دو رویکرد عامّ دینی و رویکرد عقلانی و تجربی در میان معرفت شناسان، نام برد. منظور من از به کار بردن «رویکرد عامّ دینی»، آن دسته از نظریات معرفت شناختی است که بر نوع تعریف خاصّ ادیان آسمانی از محدوده و توانایی های ادراکی انسان، بنا شده و بر نوع خاصّی از سلوک عقلانی در این باب، استوار گشته است.
آدرس اینترنتی